Болормаа Э.

2021 оны 2-р сараас Ерөнхий сайдын эдийн засгийн бодлого хариуцсан зөвлөх

Эдийн засагч мэргэжилтэй

АНУ-ын Колумбын их сургуульд хөгжлийн бодлогын чиглэлээр төрийн удирдлагын магистрийн зэрэг хамгаалсан

Дэлхийн банк, Ногоон уур амьсгалын сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк зэрэг олон улсын байгууллагад, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт засаглалын шинэчлэл хариуцсан зөвлөх байсан

Эх сурвалж: Засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн алба