Ганбат Бямбажавын

2019 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга


Албан ёсны намтар

2019 он

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ  

1974-1984 Нийслэлийн 10 жилийн дунд сургууль   1985-1990 ЗХУ, Москва, Дотоод явдлын яамны Академи, эрх зүйч, бакалавр, магистр   2006-2008 Англи, Лондон, Коммонвэйлф хуулийн коллеж, хууль зүйн магистр  

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ  

1990-1995 Дорноговь аймаг болон Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч   1995-1996 Сангийн яамны Тамгын газар, Хуулийн зөвлөх   1996-1998 Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн зөвлөх-мэргэжилтэн   1998-1999 Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга   1999-2000 Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлага, эрх зүйн газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн   2000-2001 Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн   2001-2004 Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга   2004-2006 Сангийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга   2006.7-10 сар Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга   2008-2009 Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын орлогч дарга   2009-2013 Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга   2013-2014 Дэлхийн банкны Олон салбарын техник туслалцааны төсөл, эксперт   2013-2016 Монголын Хуульчдын холбоо, өмгөөлөгч   2016.2-8 сар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга   2016-2018 Монгол банк, Хууль, эрх зүйн газрын захирал   2018-2019 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга   2019 оноос ЗГХЭГ-ын Тэргүүн дэд дарга


Албан ёсны намтар

2020 он

1990 он ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр, магистрын зэрэгтэй,

2008 онд Английн Коммонвэйлф хуулийн коллежийн магистрантурыг тус тус төгссөн.

1990-1991 онд Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст төлөөлөгч

1991-1995 онд Нийслэлийн Баянгол дүүргийн ЗД-ын дэргэдэх цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч

1995-1996 онд Сангийн яамны Тамгын газарт хуулийн зөвлөх

1996-1998 онд Сангийн яамны Хуулийн хэлтэст хуулийн зөвлөх, мэргэжилтэн

1998-1999 онд Сангийн яамны Хуулийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

1999-2000 онд Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлага, эрх зүйн газарт хуулийн ахлах мэргэжилтэн

2000-2001 онд Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хуулийн ахлах мэргэжилтэн

2001-2004 онд Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

2004-2006 онд Сангийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

7-10 сар Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга

2008-2009 онд Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын орлогч дарга

2009-2013 онд Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга

2013-2014 онд Дэлхийн банкны Олон салбарын техник туслалцааны төслийн эксперт

2013-2016 онд Монголын хуульчдын холбоонд өмгөөлөгч

2-8 сар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

2016-2018 онд Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын захирал

2018-2019 онд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга

2019 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга

2012.05.14-нөөс Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн

(огноонууд алдаатай бичигдсэн)

Эх сурвалж: gec.gov.mn