Дөлгөөн Ганбямбын

2020 оноос Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч


Ажлын туршлага
Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, Монголбанк, Монгол Улс
2020 оноос

Гүйцэтгэх захирал, Төрийн банк, Монгол Улс
2018-2020

Дэд захирал бөгөөд ЭҮУГ-ын захирал, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, Монгол Улс
2016-2018

Ахлах хянан шалгагч, Хяналт шалгалтын газар, Монголбанк, Монгол Улс
2015-2016

Шинжээч, “Шродерс” хөрөнгө оруулалтын сан, Люксембургийн Вант Улс
2014-2015

Хянан шалгагч, Хяналт шалгалтын газар, Монголбанк, Монгол Улс
2010-2013

Нягтлан бодогч, Төлбөр тооцоо бүртгэлийн газар, Монголбанк, Монгол Улс
2008-2010

Боловсрол, мэргэжил
Банк, санхүүгийн магистр, Люксембургийн их сургууль, Люксембургийн Вант Улс
2013-2015

Олон улсын эдийн засгийн бакалавр, Олон Улсын Харилцааны сургууль, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол Улс
2004-2008