Жамбалцэрэн Төмөр-Уяагийн

2018 оноос Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Боловсролын зээлийн сангаас зээл авсан иргэдийн мэдээллйн жагсаалтанд Төмөр-Уяа овогтой Жамбалцэрэн, регистрийн дугаар ЙЮ86051539, 2012 онд Австрали улсын Нью Кастле Их сургуульд суралцахаао 32 мянган долларын зээл авсан, эргэж төлөх огноог Журам болон Гэрээнд тусгаагүй, харин зээлийн нөхцөлд “Суралцагч гэрээгээ зөрчсөн тохиолдолд зээлийн Сургалтын санд буцаан төлнө” гэсэн байна.